יום ג', יב’ באדר ב' תשע”ט
    דף הבית  
דף הבית אודות המתי"א השתלמויות יצירת קשר
כלי להערכת רמות התפקוד לצורך קביעת זכאות לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם לקות מורכבת, המשולבים בחינוך הרגיל

כלי להערכת רמות התפקוד לתמיכה מסוג סייעת עודכן ועלה לאתר האגף. http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/tmicha/syyat2013.htm בקבצים יש עדכונים בתחומים הבאים:*מוגבלות פיזית- עדכון כלי הערכה*מחלות מיוחדות- סידור הרשימה התייחסות להשפעת המחלה על התפקוד. *מוגבלות שכלית התפתחותית- עדכון כלי הערכה מילוי הכלי להערכת רמת התפקוד וההחלטה על היקף שעות התמיכה מסוג סייעת יתקיים במעמד ישיבת הצוות הבין-מקצועי בהתאמה לקריטריונים המפורטים בקבצים ו*בשיתוף מומחית תחום מהמתי"א* ​אנא עיינו בכלים החדשים ובהנחיות.