יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
    דף הבית  
דף הבית אודות המתי"א השתלמויות יצירת קשר הנגשה פרטנית
ASD ניתוח התנהגות הגיל הרך מתמטיקה חינוך לשוני שילוב תקשוב
רשימת הטפסים המיועדים לוועדות השמה:

הטפסים מעודכנים על פי חוזר מנכ"ל, כ"ט בטבת התשע"ד, 01 בינואר 2014 שאלוני הפניה - 6.1 שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדות שילוב/השמה 6.2 שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך רגיל לוועדת שילוב בית ספרית6.3 תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידים לקויי ראייה – שאלון לרופאי העיניים ולמרפאות לראייה ירודה 6.4 תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי גן בעלי לקות שמיעה 6.5 תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי בית ספר יסודי ועל-יסודי בעלי לקות שמיעה6.6 שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך רגיל לוועדת השמה6.7 שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך מיוחד בבי"ס לחינוך רגיל או בבי"ס לחינוך מיוחד לוועדת השמהטופסי הזמנה להורים ולתלמיד - 7.2 הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת השמה ביושבה כוועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדית7.3 הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת ההשמה7.4 הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת העררפרטיכלי הדיונים -9.2 פרטיכול ועדת ההשמה/ועדת ההשמה ביושבה כוועדת ערר 9.3 פרטיכול ועדת הערר טופסי החלטה - 10.2 הודעה להורים על החלטת ועדת ההשמה ביושבה כוועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדית10.3 הודעה להורים על החלטת ועדת ההשמה10.4 הודעה להורים על החלטת ועדת הערר תקנות החינוך המיוחד לרישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה - 12.1 קובץ התקנות12.2 טבלת הלקויות הכלולות בתקנות והגורמים המקצועיים המאבחנים12.3 טופס בקשת הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד12.4 טופס טיפול בבקשת ההורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה12.5 החלטת מנהל המחלקה לחינוך על בקשת ההורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמהנספחים -נספח 13: טופס בקשה לקבלת תשלום בגין השתתפות בישיבת ועדת ערר נספח 8: טופס הצהרה של המשתתפים בוועדת שילוב/השמה/ערר על שמירת סודיות